บุคลากรของสหกรณ์

บุคลากรของสหกรณ์
ผู้จัดการ
นางเกสรา  พิกุลทอง ผู้จัดการนางเกสรา พิกุลทอง
ผู้จัดการ
แผนกสินเชื่อ
นางเกสรา  พิกุลทอง รักษาการรองผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อนางเกสรา พิกุลทอง
รักษาการรองผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ
นางสาวสำรวย  ศิลาขาว เจ้าหน้าที่สินเชื่อนางสาวสำรวย ศิลาขาว
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นายปักษคม  พิมวัน เจ้าหน้าที่สินเชื่อนายปักษคม พิมวัน
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวนวลนภา  สะอาดยิ่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อนางสาวนวลนภา สะอาดยิ่ง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
แผนกการตลาด
นายเทพบุตร  บุรมย์ เจ้าหน้าที่การตลาดนายเทพบุตร บุรมย์
เจ้าหน้าที่การตลาด
นางสาวเกวลิน สุพพิพัฒน์โมลี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดนางสาวเกวลิน สุพพิพัฒน์โมลี
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด
แผนกบัญชี
นางสาวสมทิพย์  คำภิรมย์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินนางสาวสมทิพย์ คำภิรมย์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
แผนกการเงิน
นางสาวปัณฑารัตน์  ระศร เจ้าหน้าที่การเงินนางสาวปัณฑารัตน์ ระศร
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวพิมพ์ศณิษา  บุญภูมิ เจ้าหน้าที่การเงินนางสาวพิมพ์ศณิษา บุญภูมิ
เจ้าหน้าที่การเงิน
แผนกธุรการ
นางสาวณัฐกร  เรืองฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการนางสาวณัฐกร เรืองฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ทนงศักดิ์ ทองมุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการทนงศักดิ์ ทองมุล
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ