ภาพกิจกรรมแจกผักสวนครัวให้กับสมาชิกและลูกค้า
วันที่ 2 มีนาคม 2564 นำโดยนางสิริยากร ศรีทะโร ประธานกรรมการ ได้นำผลผลิตพืชผักสวนครัวในโครงการสร้างศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาแจกให้กับสมาชิกและลูกค้าที่มาใช้บริการทำธุรกิจกับสหกรณ์ฯ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน