ภาพกิจกรรม วันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2564
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด นำโดยนางสิริยากร  ศรีทะโร  ประธานกรรมการ 
คณะกรรมการ นายกฤษณา สร้อยแสง ผู้จัดการ พร้อมเจ้าหน้าและลูกจ้างสหกรณ์ร่วมทำบุญตักบาตรร่วมกับสมาชิก
ในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2564 ณ.บริเวณห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด