การขาดสมาชิกภาพ
การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสหกรณ์ฯ ขาดจากสมาชิกภาพดังนี้
            1. ตาย
            2. ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์
            3. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
            4. ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
            5. สมาชิกสามัญที่ถูกออกราชการหรืองานประจำโดยมีความผิดและไม่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญ
            6. ถูกให้ออกจากสมาชิกสหกรณ์ฯ
         

การลาออกจากสหกรณ์        
            สมาชิกต้องไม่มีภาระหนี้สินต่อสหกรณ์ฯ หรือมีน้อยกว่ามูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว และต้องไม่มีภาระค้ำประกัน