การสมัครสมาชิก

ข้อ 28 สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นี้คือ
(1) ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ และได้ชาระค่าหุ้นตามจานวนที่ถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และได้ชาระค่าหุ้นตามจานวนที่ถือครบถ้วนแล้ว
ข้อ 29 คุณสมบัติสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) ตั้งบ้านเรือนและดาเนินงานการเกษตรอยู่ในท้องที่ดาเนินงานสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) เป็นผู้ซื่อสัตย์ มีชื่อเสียงดี ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพและรู้จักประหยัด
(4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(6) ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์ใดๆ โดยมีความผิด เว้นแต่พ้นกาหนดสองปีนับแต่วันที่ถูกออก
ข้อ 30 การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ เพื่อคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
ผู้สมัครจะต้องเข้าสังกัดกลุ่มสมาชิกในหมู่บ้านที่ตนมีถิ่นฐานอยู่หรือหมู่บ้านใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ให้ยื่นใบสมัครดังกล่าวในวรรคแรกผ่านประธานกลุ่มเพื่อนาเสนอที่ประชุมกลุ่ม (กลุ่มสมาชิกหรือกลุ่มผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก)สอบสวนพิจารณา
เมื่อที่ประชุมกลุ่ม (กลุ่มสมาชิกหรือกลุ่มผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก) ได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตาม ข้อ 29 ทั้งที่ประชุมกลุ่มเห็นสมควรและลงมติรับรองโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม แห่งจานวนผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว คณะกรรมการดาเนินการจึงรับพิจารณาผู้สมัครนั้นได้
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัคร ซึงที่ประชุมกลุ่มรับรองแล้วนั้น มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กาหนดไว้ใน ข้อ29 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็จะแจ้งให้
ผู้สมัครนัน้ ลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชาระค่าหุ้นตามจานวน
ที่จะถือจนครบถ้วนแล้ว จึงถือว่าได้เข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ในสังกัดกลุ่มซงึ่ รับรองนัน้
ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ ให้ที่ประชุมทราบโดยเร็วและให้คณะกรรมการดาเนินการ
ของสหกรณ์เสนอเรื่องการรับสมาชิกใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดาเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใดๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอก็ให้
คณะกรรมการดาเนินการ นาเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชีข้ าด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็น
สมาชิกในกรณีดังว่านี ้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม ของสมาชิก หรือ ผู้แทนสมาชิกซงึ่ มาประชุม
ข้อ 31 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์
คนละ 50 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านีใ้ ห้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
ข้อ 32 สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก
กับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจานวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนีแ้ ล้ว จึงถือว่าได้
สิทธิ ในฐานะสมาชิก