ภาพกิจกรรมของสหกรณ์
   ชาวอำเภอสนม ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ 9 ก้าวเพื่อมัตรภาพ ครั้งที่ 5 ณ สนามโรงเรียนหนองอียอวิทยา ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.62 ชมรมเพื่อสุขภาพวิ่งหนองอียอ รพ.สต.หนองอียอ ได้ร่วมกับชุมชนหนองอียอและโรงเรียนหนองอียอวิทยา ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ ได้จัดกิจกรรม เดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ 9 ก้าวเพื่อมิตรภาพ ครั้งที่ 5 ณ สนามโรงเรียนหนองอียอวิทยา ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ 
งานนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ส.ส.คุณากร ปรีชาชนะชัย มาเป็นประธาานในการปล่อยตัวนักกีฬา อีกทั้งยังร่วมวิ่งในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย งานครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งที่ถูกวิธีและรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะจัดซื้ออุปกรณ์ทางแพทย์และเครื่องวัดความดันแบบอุโมงค์ให้กับทาง รพ.สตหนองอียอ และ เครื่องมือทางการแพทย์เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอลให้กับหน่วยงาน 10 รพ.สต.ในเขตอำเภอสนม จ.สุรินทร์